ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ – ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΚΚ

ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΥΛΙΚΩΝ ΑΠΟ ΕΚΣΚΑΦΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ & ΚΑΤΕΔΑΦΗΣΗΣ ( Α.Ε.Κ.Κ.)

Με την  Κ.Υ.Α. 36259/1757/Ε103 (ΦΕΚ Β 1312-24/8/2010)

«Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ)», καθιερώθηκε η υποχρέωση  εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων  (Α.Ε.Κ.Κ.) ιδιωτικών και δημοσίων έργων. Με τον όρο  «εναλλακτική διαχείριση»  περιγράφονται οι  εργασίες συλλογής, μεταφοράς, προσωρινής αποθήκευσης, επαναχρησιμοποίησης, επεξεργασίας και αξιοποίησης των Α.Ε.Κ.Κ,  ώστε με την επαναχρησιμοποίηση ή αξιοποίησή τους να επιστρέφουν στο ρεύμα της αγοράς ή να προωθούνται σε άλλες χρήσεις.
Ορίστηκε ως αρμόδια εποπτεύουσα αρχή ο «Εθνικός Οργανισμός Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και άλλων προϊόντων (ΕΟΕΔΣΠ)». Με την παραπάνω απόφαση προβλέπεται ότι για τα μεν  ιδιωτικά  έργα απαιτείται να υποβάλλεται  Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων  (Σ.Δ.Α.) και  εγγυητική επιστολή  ύψους 0,2% επί του συνολικού προϋπολογισμού του έργου για εκσκαφές ή 0,5% για κατασκευές και κατεδαφίσεις, για τα δε δημόσια  έργα η διαχείριση των  Α.Ε.Κ.Κ. περιλαμβάνεται είτε στην  Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων, είτε στη  Σύμβαση Ανάθεσης  του έργου.    Εκτός από την υποβολή του  Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων  (Σ.Δ.Α.) και της εγγυητικής επιστολής είναι επίσης απαραίτητο να συνταχθεί  σύμβαση  μεταξύ του διαχειριστή Α.Ε.Κ.Κ (π.χ. εργολήπτης, κατασκευαστής, κύριος του έργου) και της  μονάδα επεξεργασίας  που θα επιλέξει ο τελευταίος.
Ο Ελληνικός Οργανισμός Ανακύκλωσης (Ε.Ο.ΑΝ.) έχει αναρτημένους όλους τους  φορείς διαχείρισης  , οπότε πρακτικά απευθύνεστε στον πλησιέστερο γεωγραφικά φορέα κατά περίπτωση. Κάθε φορέας διαχείρισης συνεργάζεται με συγκεκριμένες  μονάδες επεξεργασίας, μία από τις οποίες καλείστε να επιλέξετε.

H μονάδα μας ΔΡΑΣΗ Μ. ΙΚΕ είναι συμβεβλημένη με το συλλογικό σύστημα ΑΝΑΚΕΜ .

Σύμβαση μπορείτε να καταρτίσετε εντός του site στο ειδικό παράθυρο ή πατώντας εδώ , καθώς και να ενημερωθείτε για τον ισχύων τέλος ανακύκλωσης .

Σύμφωνα με το νομοθετικό πλαίσιο διαχείρισης Α.Ε.Κ.Κ.

Για να μπορεί να λάβει ένας ανάδοχος, βεβαίωση περαίωσης εργασιών, θα πρέπει να καταθέσει στην υπηρεσία επίβλεψης του έργου βεβαίωση παραλαβής των ΑΕΚΚ από εγκεκριμένο σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης .

Η βεβαίωση παραλαβής αποβλήτων εκδίδεται από την ΑΝΑΚΕΜ με την περαίωση του έργου και περιέχονται όλα στοιχεία όπως ο τύπος αποβλήτου, ο κωδικός ΕΚΑ αποβλήτου, το βάρος αποβλήτου καθώς και το έργο προέλευσης αποβλήτου.

Κατά την διάρκεια της εκτέλεσης των εργασιών εκδίδονται δελτία παραλαβής από την μονάδα μας για τα εισερχόμενα φορτία ΑΕΚΚ , στα οποία έκτος του βάρους και είδους απόβλητου αναφέρεται και το τέλος ανακύκλωσης του φορτίου.

Αδειοδοτημένη μονάδα ανακύκλωσης αδρανών υλικών Αριθ. πρωτ.: 4529/1868

ΑΔΑ: ΨΤΡΘ7ΛΕ-Ρ2Ν